3.-Website-featured-image-1
Bëhu anëtarë i i2 SPACE
Aktivitetet

Me mbështetjen financiare të programit ndërkufitar IPA II, partnerët e projektit “SESEY” kanë realizuar një trajnim pesë ditorë synimi i të cilit ka qenë të mbështetshin të rinjtë nga zona …

Tre ditë fantastike gjatë punëtorisë “Nga Ideja në Prototip”. Përveç ndërmarrësisë sociale dhe inovacionit, participantët nga komuna e Pejës, Istogut dhe Deçanit kishin mundësinë unike të dëgjojnë për tregime se …

Me një interesim të jashtëzakonshëm në pjesëmarrje, në hapësirat e i2 SPACE, në Qendrën Kulturore të lagjes Dardania në Pejë, ekipi i projektit është njoftuar me aplikantët e programit. Të …

LENS ka nisur të zbatoj projektin “Promovimi i Diversitetit dhe Përfshirjes Sociale përmes Inovacionit”, i cili financohet përmes një granti të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Projekti synon të inkurajojë të …

Një moment i rëndësishëm për projektin ndër-kufitar “Vetëpunësim dhe Ndërmarrësi Sociale Për Rini” dhe lajm shumë i mirë për të rinjtë nga Peja, Deçani dhe Istogu! Komuna e Pejës na …

Organizata LENS është duke mbajtur programin e trajnimeve (laboratorin e ndërmarrjeve sociale) për ndërmarrësit e rijnë. Laboratori i ndërmarrjeve sociale është duke u mbajtur në partneritet me Uncharted dhe është …