LENS ka nisur të zbatoj projektin “Promovimi i Diversitetit dhe Përfshirjes Sociale përmes Inovacionit”, i cili financohet përmes një granti të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Projekti synon të inkurajojë të …

Nga janari 2019, LENS ka filluar të zbatoj projektin “Vetëpunësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Ky projekt, ku organizata jonë është njëri nga partnerët, po zbatohet nga Association for Democratic …

LENS ka nisur të zbatoj projektin “Avokim për prezantim proporcional në punësim”. Ky projekt i financuar nga UNMIK, ka për qëllim që në mënyrë specifike të trajtoj çështjet dhe barrierat …

LENS ka filluar këto ditë një fazë të re të projektit Rregullatori yt, financuar nga KCSF. Gjatë këtij viti përmes projektit Rregullatori yt, Lens do të fokusohet në dy institucionet …

  LENS në bashkëpunim me bartësin e projektit IKS dhe FES Prishtina është duke zbatuar projektin “Aksioni i mbështetjes së organizatave me bazë në komunitet-GRAS”, të financuar nga Bashkimi Evropian. …

Kjo iniciativë rajonale është dizajnuar në atë mënyrë që të ofrojë qasje inovative ndërsektoriale dhe t’u sigurojë qytetarëve të rinj të papunë mundësi për përmirësimin e punësueshmërisë dhe punësimit. Projekti …

Projekti “Mbrojtja e të drejtave të njeriut në epokën digjitale”, implementohet nga Shoqata për Privatësi, Teknologji dhe Media LENS si bartës dhe OJQ Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtarë/Kosovo Center for …

Projekti ka për qëllim të rris transparencën dhe llogaridhënjen për punën e autoriteteve rregullative, si institucione mbikqyrëse të sektoreve me interes të veçantë publik. Lens ka nisur implementimin e projektit …

Në kuadër të një iniciative rajonale, Lens është duke zbatuar një projekt që ka të bëjë me avokimin e inovacionit social brenda politikave të punësimit për të rinjtë, në veçanti …

Që nga viti i kaluar Lens ka monitoruar kualitetin e informacionit rreth shërbimit të roaming-ut të ofruar nga operatorët e telefonisë mobile në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti është …

Momentalisht Lens është duke punuar në një projekt në fushën e ePjesëmarrjes në Kosovë. Qëllimi i këtij projekti është që të mbështesë implementimin e strategjisë për dialog midis shoqërisë civile …

Lens në 12 muajt e fundit ka monitoruar praninë e materialeve dhe shërbimeve online të ofruara nga ueb-faqet e komunave të Kosovës. Hulumtimi është fokusuar në dy çështje kryesore, sasinë …

Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, OJQ “LENS” dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të …

Projekti rajonal “Të rinjtë dhe mediat” ka analizuar gjendjen e të rinjve në medieve në 11 vende të Evropës Juglindore. Është financuar nga Fondacioni për shoqëri të hapur, ndërsa është …

Në kuadër të këtij projekti LENS ka analizuar kornizën ligjore për të drejtat e privatësisë në Kosovë. Qëllimi kryesorë ka qenë që të kontribuoj në procesin e demokratizimit dhe mbrojtjes …