Funksionet që janë bërë të mundshme si rezultat i teknologjive të reja janë duke ndryshuar mënyrën se si ne menaxhojmë jetën tonë.

Rritja masive në trendet e përdorimit të këtyre teknologjive në mbarë botën, ka pasur ndikime të rëndësishme për mënyrën se si ne komunikojmë, se si bëhet biznesi, dhe vazhdon të diktoj edhe zhvillimet në të gjitha industritë tjera ekzistuese. Të kombinuara me nevojën e individit për përmirësim të vazhdueshëm, teknologjitë e reja kanë sjellë risi dhe shpikje që shpesh kanë prodhuar vegla të dobishme për të përmirësuar cilësinë e jetës tonë.

Lens angazhohet për mbështetjen dhe nxitjen e inovacionit, përmirësimin e politikave që do ta mundësojnë atë, dhe inkurajon individët që të angazhohen në zgjidhjen e problemeve që dalin në komunitetin e tyre.

Me mbështetjen financiare të programit ndërkufitar IPA II, partnerët e projektit “SESEY” kanë realizuar një trajnim pesë ditorë synimi i të cilit ka qenë të mbështetshin të rinjtë nga zona …

Tre ditë fantastike gjatë punëtorisë “Nga Ideja në Prototip”. Përveç ndërmarrësisë sociale dhe inovacionit, participantët nga komuna e Pejës, Istogut dhe Deçanit kishin mundësinë unike të dëgjojnë për tregime se …

Me një interesim të jashtëzakonshëm në pjesëmarrje, në hapësirat e i2 SPACE, në Qendrën Kulturore të lagjes Dardania në Pejë, ekipi i projektit është njoftuar me aplikantët e programit. Të …

LENS ka nisur të zbatoj projektin “Promovimi i Diversitetit dhe Përfshirjes Sociale përmes Inovacionit”, i cili financohet përmes një granti të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Projekti synon të inkurajojë të …

Një moment i rëndësishëm për projektin ndër-kufitar “Vetëpunësim dhe Ndërmarrësi Sociale Për Rini” dhe lajm shumë i mirë për të rinjtë nga Peja, Deçani dhe Istogu! Komuna e Pejës na …

Organizata LENS është duke mbajtur programin e trajnimeve (laboratorin e ndërmarrjeve sociale) për ndërmarrësit e rijnë. Laboratori i ndërmarrjeve sociale është duke u mbajtur në partneritet me Uncharted dhe është …

Organizata Lens nga data 12 deri më 16 Nëntor 2018 organizon për herë të parë në Kosovë Javën e Ndërmarrësisë Sociale. Organizimi i kësaj jave bëhet me qëllim të promovimit …

Organizata Lens, në kuadër të programit për: Mbështetje Strategjike të Ndërmarrjeve Sociale në Kosovë, përkrahur nga Enhancing Youth Employment EYE dhe në vazhdën e aktiviteteve për zhvillim të ndërmarrësisë sociale …

Po ndodhë tani: Bootcamp III me bizneset sociale qe janë duke e përshpejtuar zhvillimin e aftësive dhe qëndrueshmërisë, organizuar nga Lens me përkrahje të Enhancing Youth Employment- EYE Project Në ditën e parë …