Legjislacioni në fuqi dhe aplikimi

Projekti “Mbrojtja e të drejtave të njeriut në epokën digjitale”, implementohet nga Shoqata për Privatësi, Teknologji dhe Media LENS si bartës dhe OJQ Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtarë/Kosovo Center for International Cooperation–QKBN/KCIC si bashkë zbatues. Projekti financohet nga BE dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zgjatë 20 muaj (janar 2016–gusht 2017).