Thirrje për shprehje të interesimit

“Kompani / Ekspert për Përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit“

Për nevojat e projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme”, Lens është në kërkim të kontraktimit të një

kompanie me eksperiencë për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit www.drejtatepunes.com.

Palët e interesuara ftohen te bëjnë kërkese ne email info@ngolens.org që të marrin kushtet e

kontratës (ToR) dhe udhëzimet për aplikim. Afati për shprehje të interesimit skadon me 19 shkurt 2024.

Vetëm palët që shprehin interesim brenda afatit do të kanë të drejtë te aplikojnë.

Ky projekt realizohet nga OJQ Lens përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze

në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *