Thirrje për shprehje të interesimit: 
“ Kompani / Ekpert për Përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit “

Për nevojat e projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme, Lens është në kërkim të kontraktimit të një
kompanie me eksperiencë për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit www.drejtatepunes.com. 
Palët e interesuara ftohen te bëjnë kërkese ne email application@ngolens.org që të marrin kushtet e
kontratës (ToR) dhe udhëzimet për aplikim. Afati për shprehje të interesimit skadon me 1 mars 2023.
Vetëm palët që shprehin interesim brenda afatit do të kanë të drejtë te aplikojnë. 
Ky projekt realizohet nga OJQ Lens përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze
në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund.