Ftesë për shprehje interesi – Shërbime të përkthimeve simultane

LENS fton ofruesit e kualifikuar për të shprehur interesimin për ofrimin e shërbimeve si në vijim:

  1. Përkthime simultane në gjuhët: shqip – serbisht dhe anasjelltas – Ne jemi në kërkim për ofertues me përvojë që janë në gjendje të ofrojnë shërbime të përkthimeve simultane për aktivitetet si trajnime dhe punëtori.

Nëse jeni të interesuar, ju lutemi na shkruani në e-mailen info@ngolens.org, deri më 11 mars 2020 për të pranuar udhëzimet për aplikim the termat e referencës.

SHËNIM I RËNDËSISHËM: Çdo individi i sigurohet mundësi e barabartë, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia, feja, mosha, orientimi seksual, origjina kombëtare ose etnike, aftësia e kufizuar, statusi martesor, statusi i veteranëve ose ndonjë kushti tjetër i pabarabartë.