Lens dhe INDEP kanë prezantuar pjesën e parë të projektit “Platforma për e-pjesëmarrje themelore”

Ky projekt ka për qëllim lehtësimin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017 përmes shfrytëzimit të teknologjisë informative.

 

Si pjesë kyçe e kësaj platforme, Lens dhe INDEP do të lansojnë një ueb aplikacion përmes së cilit sektorët e ndryshëm qeveritarë do të mund të konsultohen me organizatat e shoqërisë civile sa i përket proceseve të politikëbërjes dhe ligjbërjes.