Thirrje e hapur për trajner

Organizata Lens është duke kërkuar një kompani apo individ që do të ofrojë një trajnim 2 ditor për
organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në fushën e punësimit të të rinjve.

Trajnimi do të përqendrohet në 2 pjesë:
1. Planifikimi strategjik i politikave të punësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve në nivel nacional dhe
në pajtueshmëri me standardet e BE.
2. Zhvillimin e një strategjie të komunikimit dhe planit të avokimit.

Për më shumë informata ju lutem shkarkoni dokumentin me Termat e Referencës: LENS_TOR_WEb4yes_2019_Alb

Të interesuarit duhet të dërgojnë një CV dhe letër motivuese në email adresën
valmir.xhemajli@ngolens.org duke specifikuar pozitën për të cilën aplikoni.
Afati për aplikim është i hapur deri më datën 20 shkurt 2019.