Thirrje për ekspert

Lens po kërkon dy ekspert në mentorim të cilët do të ofrojnë mbështetje për përfituesit e projektit (studentet) në hulumtimet e tyre për tema që synojnë të drejtat e punës. Ekspert do të rezultojë në një plan të detajuar të udhëheqin, mbështesin, lehtësojnë dhe përcaktojnë temat të hulumtohet për raportet, të finalizohet metodologjia, dhe mbledhjen e të dhënave, zhvilloni pyetësorët për të dhënat mbledhja dhe/ose e intervistave në terren, dhe shkruani raportet përfundimtare bazuar në temat e përzgjedhura. Informata më të hollësishme mund të gjeni në linkun me termet e referencës (në gjuhën angleze):

TOR

Technical Offer

Financial Offer