Thirrje për shprehje interesi – Mentor – i2space

LENS fton ofrues të kualifikuar për të shprehur interesim për aplikim në thirrjen si më poshtë

  1. Mentor për mbështetjen e anëtarëve të i2space për të zhvilluar start-up ide.

Nëse jeni të interesuar dhe për të pranuar udhëzimet për aplikim dhe termat e referencës, ju lutemi na shkruani në e-mailen application@ngolens.org, deri më 19 prill, ora 16:00, 2021.

Ky aktivitet realizohet si pjesë e projektit “Vetëpunësimi dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Projekti realizohet ne regjionin kufitar Mali i Zi – Kosovë. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë qasjen në tregun e punës për të rinjtë dhe të inkurajojë grupet e rrezikuara sociale për të marrë pjesë në shoqëri. Zbatohet nga Shoqata për Prosperitet Demokratik – Zid, Shoqata për Teknologji – Lens, Qendra Liberale Demokratike dhe Qendra e Aftësive Kreative.

SHËNIM I RËNDËSISHËM: Çdo individi i sigurohet mundësi e barabartë, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia, feja, mosha, orientimi seksual, origjina kombëtare ose etnike, aftësia e kufizuar, statusi martesor, statusi i veteranëve ose ndonjë kushti tjetër i pabarabartë.


Artikulli u krijua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e LENS-it dhe nuk reflekton domosdoshmërish pikëpamjet e Bashkimit Evropian.