Thirrje për shprehje të interesimit:
“Ekspert/grup ekspertësh për hartimin e kurikulës për  Shkollën Verore ”

LENS është në kërkim të kontraktimit të një eksperti/grupi ekspertësh për hartimin e kurikulës dhe planit
te aktiviteteve për  Akademisë së të Drejtave të Punës në kuadër të projektit “Promovimi i Punës së
Dinjitetshme.” Akademia do të jetë në formë të një kampi 6-ditor, ku grupe të juristëve të rinjve do
të kenë rast që përmes aktiviteteve ekstra-kurikulare të zgjerojnë njohuritë e tyre ne te drejtën e
punës ne veçanti, dhe si juristë ne përgjithësi. 
Palët e interesuara ftohen te bëjnë kërkese ne email application@ngolens.org që të marrin kushtet e
kontratës (ToR) dhe udhëzimet për aplikim. Afati për shprehje të interesimit skadon me 1 mars 2023.
Vetëm palët që shprehin interesim brenda afatit do të kanë të drejtë te aplikojnë. 
Ky projekt realizohet nga OJQ Lens përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze
në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund.