Thirrje për shprehje të interesimit:
“Trajner/ Fasilitator për Akademinë e të Drejtave të Punës”

Për nevojat e projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme,” Lens është duke kërkuar
trajner/fasilitator të kualifikuar për mbajtjën e trajnimit në kuadër të Akademisë së të Drejtave të
Punës. Akademia do të jetë në formë të një kampi 6-ditor, ku grupe të juristëve të rinjve do të kenë
rast që përmes aktiviteteve ekstra-kurikulare të zgjerojnë njohuritë e tyre ne te drejtën e punës ne
veçanti, dhe si juristë ne përgjithësi. 
Palët e interesuara ftohen te bëjnë kërkese ne email application@ngolens.org që të marrin kushtet e
kontratës (ToR) dhe udhëzimet për aplikim. Afati për shprehje të interesimit skadon me 1 mars 2023.
Vetëm palët që shprehin interesim brenda afatit do të kanë të drejtë te aplikojnë. 
Ky projekt realizohet nga OJQ Lens përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze
në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund.